Szukaj

Kategorie

Kontakt

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

GG: 7239234 GG:7239234

Telefon:  600 059 235

Email: office@toparts.pl

Aktualnie brak promocji

Regulamin

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Agencją Reklamową TOP ARTS z siedzibą w Białymstoku, zwaną dalej Sprzedającym, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.

 1. § 1 WARUNKI WSTĘPNE

  1. 1.2 Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez TOP ARTS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  2. 1.3 Warunki Zamawiającego wskazane w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez TOP ARTS w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.

 2. § 2 CENY

  1. 2.1 Wyrażone w Internetowym Katalogu Gadżetów Reklamowych ceny poszczególnych towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% który to podatek należy do tych cen doliczyć.

  2. 2.2 Ceny wskazane w Internetowym Katalogu Gadżetów Reklamowych nie obejmują również kosztów przesyłki i specjalnego opakowania jeżeli takie jest wymagane.

  3. 2.3 Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w Katalogu Gadżetów Reklamowych.

  4. 2.4 Ceny podane w Katalogu Gadżetów Reklamowych są na bieżąco aktualizowane, lecz ostatecznie muszą być potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 3. § 3 ZAMÓWIENIA

  1. 3.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (faksem lub e-mailem) na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

  2. 3.2 Sprzedający potwierdza pisemnie zamówienie (faksem lub e-mailem) w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia lub informuje w tym samym terminie Kupującego o braku możliwości wykonania zamówienia.

  3. 3.3 Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

  4. 3.4 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Sprzedający rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

 4. § 4 PŁATNOŚCI

  1. 4.1 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej/przedpłatowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności (§4 p.2).

  2. 4.2 Przy czwartym zamówieniu i dotychczasowych zakupach o łącznej wartości większej niż 5000 zł netto w ostatnich 12 miesiącach , Kupujący może ubiegać się o standardowy termin płatności - 7 dni, przelew na konto Sprzedającego.

  3. 4.3 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach , Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

  4. 4.4 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Sprzedającego przy realizacji tego zamówienia koszty.

  5. 4.5 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Sprzedający ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

  6. 4.6 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

  7. 4.7 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Sprzedającego, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

 5. § 5 TOWAR I ZDOBIENIE

  1. 5.1 Sprzedający dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.

  2. 5.1 Ze względu na specyfikę procesu produkcji Sprzedający ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Sprzedający ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej.

  3. 5.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

  4. 5.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w Internetowym Katalogu Gadżetów Reklamowych a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

  5. 5.4 Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w formacie edytowalnym (.cdr, .ai) e-mailem lub w formie dyskietki wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Sprzedającego będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

  6. 5.5 Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

 6. § 6 TRANSPORT

  1. 6.1 Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

  2. 6.2 Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. (Sprzedający nie pokrywa opłat dodatkowych wg cennika spedytora - zastrzeżenia godziny dostawy, dostawy ekspresowej, dostawy w dni wolne itp.) 

  3. 6.3 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 7. § 7 REKLAMACJE

  1. 7.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Sprzedającego. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Spółki w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

  2. 7.2 W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Sprzedający zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

  3. 7.3 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Sprzedającego czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

 8. § 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. 8.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi winy. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.

  2. 8.2 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru. W przypadku wykonywania usługi transportu przez podmiot świadczący usługi transportowe ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów ponosi zlecający transport (odpowiednio Zamawiający lub Sprzedający).

  3. 8.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

  4. 8.4 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę przedmiotu zamówienia.

  5. 8.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

 9. § 9 PRAWA AUTORSKIE

  1. 9.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedającego produktów w materiałach reklamowych, stronie www Sprzedającego, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Sprzedającego co do jakości druku lub haftu. Sprzedający ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

  2. 9.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

 10. § 10 POZOSTAŁE WARUNKI

  1. 10.1 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

  2. 10.2 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

  3. 10.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  4. 10.4 Składając zamówienie u Sprzedającego Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.

 


Kontakt

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

GG: 7239234 GG:7239234

Telefon:  600 059 235

Email: office@toparts.pl

Szukaj